Zasady wymiany patentów (źródło: strona PZŻ)

1. W celu wymiany patentu żeglarskiego:

żeglarza jachtowego na żeglarza jachtowego,
sternika jachtowego na sternika jachtowego,
jachtowego sternika morskiego na jachtowego sternika morskiego
jachtowego kapitana żeglugi wielkiej, jachtowego kapitana żeglugi bałtyckiej, kapitana jachtowego na kapitana jachtowego,

należy przesłać do Biura Polskiego Związku Żeglarskiego (00-791 Warszawa, ul. Chocimska 14) następujące dokumenty:

oryginał patentu,
wniosek o wymianę patentu ze zdjęciem,
wniosek o wymianę patentu żeglarza jachtowego
wniosek o wymianę patentu sternika jachtowego
wniosek o wymianę patentu jacht. sternika morskiego
wniosek o wymianę patentu kapitana jachtowego
kserokopię dowodu wpłaty kwoty 50 zł (lub 25 zł dla młodzieży uczącej się do 26 lat) na konto PZŻ nr 78 1060 0076 0000 4010 4000 1093.

2. W celu uzyskania (wydania) patentu:

jachtowego sternika morskiego lub
kapitana jachtowego,

należy przesłać do Biura Polskiego Związku Żeglarskiego (00-791 Warszawa, ul. Chocimska 14) następujące dokumenty:

wniosek o wydanie patentu ze zdjęciem,
wniosek o wydanie patentu jacht. sternika morskiego
wniosek o wydanie patentu kapitana jachtowego
kserokopię patentu sternika jachtowego lub jachtowego sternika morskiego

dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań stażowych, o których mowa w §3 rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz. U. z 2006 r. nr 105 poz. 712)
opinie z odbytych rejsów (oryginały lub poświadczone przez notariusza lub OZŻ kserokopie) i/lub
w przypadku rejsów prowadzonych samodzielnie, osobiste oświadczenia potwierdzone przez armatora statku (w przypadku rejsów na własnym jachcie należy dołączyć kserokopię dokumentu rejestracyjnego jachtu)
zaświadczenie zawierające orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa,
kserokopię dowodu wpłaty kwoty 50 zł (lub 25 zł dla młodzieży uczącej się do 26 lat) na konto PZŻ nr 78 1060 0076 0000 4010 4000 1093.

3. W celu wymiany patentu motorowodnego:

morskiego sternika motorowodnego na jachtowego sternika morskiego,
kapitana motorowodnego na kapitana jachtowego,

należy przesłać do Biura Polskiego Związku Żeglarskiego (00-791 Warszawa, ul. Chocimska 14) następujące dokumenty:

kserokopię patentu motorowodnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
kserokopię patentu żeglarskiego (co najmniej sternika jachtowego),
wniosek o wydanie patentu ze zdjęciem,
wniosek o wydanie patentu jachtowego sternika morskiego
wniosek o wydanie patentu kapitana jachtowego
zaświadczenie zawierające orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa,
kserokopię dowodu wpłaty kwoty 50 zł (lub 25 zł dla młodzieży uczącej się do 26 lat) na konto PZŻ nr 78 1060 0076 0000 4010 4000 1093.

Zasady wydawania duplikatów patentów

1. W celu uzyskania duplikatu „starego” patentu należy przesłać do Biura Polskiego Związku Żeglarskiego (00-791 Warszawa, ul. Chocimska 14) następujące dokumenty:

wniosek o wymianę patentu ze zdjęciem,
wniosek o wymianę patentu żeglarza jachtowego
wniosek o wymianę patentu sternika jachtowego
wniosek o wymianę patentu jachtowego sternika morskiego
wniosek o wymianę patentu kapitana jachtowego
w przypadku patentów wydanych przez OZŻ – zaświadczenie uzyskane w OZŻ potwierdzające, że osoba posiadała patent wydany przez ten OZŻ (dotyczy patentów żeglarza jachtowego i sternika jachtowego),
w przypadku patentów wydanych przez Biuro PZŻ – oświadczenie o utracie patentu (dotyczy patentów jachtowego sternika morskiego, jachtowego kapitana żeglugi wielkiej, jachtowego kapitana żeglugi bałtyckiej i kapitana jachtowego),
kserokopię dowodu wpłaty kwoty 50 zł (lub 25 zł dla młodzieży uczącej się do 26 lat) na konto PZŻ nr 78 1060 0076 0000 4010 4000 1093.

2. W celu uzyskania duplikatu „nowego” patentu, należy przesłać do Biura Polskiego Związku Żeglarskiego (00-791 Warszawa, ul. Chocimska 14) następujące dokumenty:

wniosek o wydanie patentu ze zdjęciem,
wniosek o wydanie patentu żeglarza jachtowego
wniosek o wydanie patentu sternika jachtowego
wniosek o wydanie patentu jachtowego sternika morskiego
wniosek o wydanie patentu kapitana jachtowego
kserokopię dowodu wpłaty kwoty 50 zł (lub 25 zł dla młodzieży uczącej się do 26 lat) na konto PZŻ nr 78 1060 0076 0000 4010 4000 1093.

Druki…

wniosek o wydanie patentu żeglarza jachtowego
wniosek o wydanie patentu sternika jachtowego
wniosek o wydanie patentu jachtowego sternika morskiego
wniosek o wydanie patentu kapitana jachtowego
wniosek o wydanie patentu ISSA na podstawie weryfikacji
oświadczenie opiekuna – zgoda na uprawianie żeglarstwa
karta rejsu (wg PZŻ)
opinia z rejsu (wg PZŻ)
wniosek o wymianę patentu żeglarza jachtowego
wniosek o wymianę patentu sternika jachtowego
wniosek o wymianę patentu jachtowego sternika morskiego
wniosek o wymianę patentu kapitana jachtowego
wniosek o wymianę patentu instruktorskiego

Opracowano na podstawie art.53a ust.3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tj.Dz.U z 2001r. nr 81 poz.889 z późniejszymi zmianami), uwzględniając zapisy w sprawie szkolenia, egzaminowania i wydawania patentów zawarte w rozporządzeniu Ministra Sportu z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa.( Dz.U. nr 105 poz. 712) oraz nadesłanych materiałów Międzynarodowego Stowarzyszenia Szkół Żeglarskich (ISSA).

Talar Jachting

Od lat zajmujemy się organizowaniem i prowadzeniem rejsów i kursów żeglarskich po morzach - na przeróżnych akwenach świata. Pomagamy w organizacji czasu wolnego pod żaglami, przeprowadzamy jachty, szkolimy na stopnie żeglarskie i motorowodne. Uczymy manewrować, nawigować, pośredniczymy w czarterowaniu jachtów, doradzamy...

Kontakt

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

info@talar-jachting.pl

gosia@talar-jachting.pl

+48 606 715 125