Przepisy szkoleniowe PZMWiNW

UPRAWNIENIA

 • OSOBA POSIADAJĄCA PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO UPRAWNIONA JEST DO :
  • Prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych
  • Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE

 • PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO UZYSKUJE OSOBA, KTÓRA:
  • Ukończyła 14 rok życia
  • Zdała egzamin na stopień Sternika Motorowodnego
 • Osoby w wieku poniżej 16 roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowodnych o mocy silnika do 60 kW.

EGZAMIN na patent sternika motorowodnego

 • Osoba przystępująca do egzaminu na patent motorowodny/licencję motorowodną zobowiązana jest zabrać ze sobą na egzamin n/w dokumenty:
  • dowód tożsamości np.: dowód osobisty, paszport, legitymację szkolną,
  • dowód wpłaty za egzamin,
  • ważną legitymację szkolną/studencką, jeżeli osoba jest uprawniona do zniżki i dokonała 50 % opłaty za egzamin,
  • zgodę rodziców na uprawnianie turystyki wodnej, wypełnioną przez oboje rodziców.

OPŁATY

 • Opłata za przeprowadzenie egzaminu na:
  • patent sternika motorowodnego – wynosi 250 zł
  • patent motorowodnego sternika morskiego – wynosi 350 zł
  • patent mechanika motorowodnego – wynosi 250 zł
  • licencję do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych – wynosi 250 zł
  • licencję do holowania statków powietrznych – wynosi 250 zł
 • Opłata za czynności związane z wydaniem patentu albo licencji wynosi 50 zł.
 • Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają ww opłaty w wysokości 50% po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej.

PROCEDURA UZYSKANIA PATENTU po zdanym egzaminie

 • Aby uzyskać patent lub licencję po zdanym egzaminie należy wygenerować wniosek a następnie wydrukować go, podpisać i odesłać do biura Związku z następującymi załącznikami:
  • zdjęcie o wymiarach 3,5cm x 4,5cm (fotografia nie może być wydrukowana ani zeskanowana)
  • zaświadczenie o zdanym egzaminie
  • zgoda rodziców/opiekunów prawych w przypadku osoby małoletniej przy egzaminie na patent sternika motorowodnego link
  • staż pływania w przypadku morskiego sternika motorowodnego/mechanika motorowodnego
  • kserokopia patentu motorowodnego w przypadku egzaminu na licencję
  • dowód wpłaty za patent/licencję
  • dowód wpłaty za egzamin
   • Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty, w wysokości 25zł. po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej.
   • (opłaty można dokonać po przez dotpay lub na indywidualny numer konta który zostanie podany po wygenerowaniu wniosku).
   • instrukcja dokonywania płatności => link tutaj

DUPLIKAT patentu motorowodnego

 • Aby uzyskać duplikat patentu lub licencji należy wygenerować wniosek a następnie wydrukować go, podpisać i odesłać do biura Związku wraz z następującymi załącznikami:
  • oświadczenie o utracie patentu/licencji
  • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm (fotografia nie może być wydrukowana ani zeskanowana)
  • dowód wpłaty na konto w wysokości 50 zł
 • Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty, w wysokości 25 zł. po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej/ studenckiej.
 • (opłaty należy dokonać po przez dotpay)
 • Przy jednoczesnym ubieganiu się o duplikat patentu i licencji powyższą procedurę należy wykonać dwukrotnie.

UPRAWNIENIA

 • OSOBA POSIADAJĄCA MOTOROWODNEGO STERNIKA MORSKIEGO UPRAWNIONA JEST DO :
  • Prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych
  • Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE

 • PATENT MOTOROWODNEGO STERNIKA MORSKIEGO UZYSKUJE OSOBA, KTÓRA:
  • Ukończyła 18. rok życia
  • Odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi
  • Zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności na patent MOTOROWODNEGO sternika morskiego

EGZAMIN na patent motorowodnego sternika morskiego

 • Osoba przystępująca do egzaminu na patent motorowodny/licencję motorowodną zobowiązana jest zabrać ze sobą na egzamin n/w dokumenty:
  • dowód tożsamości np.: dowód osobisty, paszport legitymację szkolną,
  • dowód wpłaty za egzamin
  • ważną legitymację szkolną/studencką , jeżeli osoba jest uprawniona do zniżki i dokonała 50 % opłaty za egzamin,
  • oryginał stażu pływania co najmniej dwóch rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi, udokumentowanego na opiniach z rejsu bądź kartach rejsu.

OPŁATY

 • Opłata za przeprowadzenie egzaminu na:
  • patent sternika motorowodnego – wynosi 250 zł
  • patent motorowodnego sternika morskiego – wynosi 350 zł
  • patent mechanika motorowodnego – wynosi 250 zł
  • licencję do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych – wynosi 250 zł
  • licencję do holowania statków powietrznych – wynosi 250 zł
 • Opłata za czynności związane z wydaniem patentu albo licencji wynosi 50 zł.
 • Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają ww opłaty w wysokości 50% po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej.

NADANIE patentu z uprawnień żeglarskich

 • W celu uzyskania patentu motorowodnego sternika morskiego/kapitana motorowodnego na podstawie patentu jachtowego sternika morskiego/kapitana jachtowego należy wygenerować wniosek a następnie wydrukować go, podpisać i odesłać do biura Związku wraz z następującymi załącznikami:
  • kserokopia patentu żeglarskiego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Polski Związek Żeglarski w Warszawie lub notariusza,
  • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm (fotografia nie może być wydrukowana ani zeskanowana)
  • dowód wpłaty na konto w wysokości 50 zł
   • Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty, w wysokości 25 zł. po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej/ studenckiej.
   • (opłaty należy dokonać po przez dotpay)

NADANIE patentu z uprawnień zawodowych

 • Procedura uzyskania patentu motorowodnego z uprawnień zawodowych uzyskanych w Marynarce Wojennej, Straży Granicznej, Marynarce Handlowej, służbie ratowniczej SAR, rybołówstwie morskim.
 • W celu uzyskania patentu motorowodnego (motorowodnego sternika morskiego, kapitana motorowodnego lub mechanika motorowodnego) na podstawie uprawnień zawodowych do kierowania okrętami lub statkami w żegludze morskiej uzyskanych w Marynarce Wojennej, Straży Granicznej, Marynarce Handlowej, służbie ratowniczej SAR lub w rybołówstwie morskim należy wygenerować wniosek a następnie wydrukować go, podpisać i odesłać do biura Związku w następującymi załącznikami:
  • kserokopia dyplomu zawodowego potwierdzona za zgodność z oryginałem przez organ wydający dokument,
  • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm (fotografia nie może być wydrukowana ani zeskanowana)
  • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań stażowych, o których mowa w rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z 2013r. poz. 460) & 9.1.2., & 10.1.:
   • opinie z odbytych rejsów wystawione przez kapitana jachtu (oryginały lub poświadczone kserokopie przez: notariusza, Okręgowe Związki Motorowodne i Narciarstwa Wodnego, Okręgowe Związki Żeglarskie) lub/i
   • karty rejsu potwierdzone przez armatora statku w przypadku rejsów prowadzonych samodzielnie, w sytuacji gdy rejs odbywa się na własnym jachcie należy dołączyć kserokopię dokumentu własności jednostki)W przypadku osób ubiegających się o patent mechanika motorowodnego staż pływania nie jest wymagany.
  • dowód wpłaty na konto w wysokości 50 zł.
  • Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty, w wysokości 25 zł. po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej.
  • (opłaty należy dokonać po przez dotpay)

PROCEDURA UZYSKANIA PATENTU po zdanym egzaminie

 • Aby uzyskać patent lub licencję po zdanym egzaminie należy wygenerować wniosek a następnie wydrukować go, podpisać i odesłać do biura Związku z następującymi załącznikami:
  • zdjęcie o wymiarach 3,5cm x 4,5cm (fotografia nie może być wydrukowana ani zeskanowana)
  • zaświadczenie o zdanym egzaminie
  • zgoda rodziców/opiekunów prawych w przypadku osoby małoletniej przy egzaminie na patent sternika motorowodnego link
  • staż pływania w przypadku morskiego sternika motorowodnego/mechanika motorowodnego
  • kserokopia patentu motorowodnego w przypadku egzaminu na licencję
  • dowód wpłaty za patent/licencję
  • dowód wpłaty za egzamin
   • Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty, w wysokości 25zł. po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej.
   • (opłaty można dokonać po przez dotpay lub na indywidualny numer konta który zostanie podany po wygenerowaniu wniosku).
   • instrukcja dokonywania płatności => link tutaj

DUPLIKAT patentu motorowodnego

 • Aby uzyskać duplikat patentu lub licencji należy wygenerować wniosek a następnie wydrukować go, podpisać i odesłać do biura Związku wraz z następującymi załącznikami:
  • oświadczenie o utracie patentu/licencji
  • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm (fotografia nie może być wydrukowana ani zeskanowana)
  • dowód wpłaty na konto w wysokości 50 zł
 • Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty, w wysokości 25 zł. po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej/ studenckiej.
 • (opłaty należy dokonać po przez dotpay)
 • Przy jednoczesnym ubieganiu się o duplikat patentu i licencji powyższą procedurę należy wykonać dwukrotnie.
UPRAWNIENIA

 • OSOBA POSIADAJĄCA PATENT KAPITANA MOTOROWODNEGO UPRAWNIONA JEST DO :
  • Prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych i  morskich

WYMAGANIA STAŻOWE

 • PATENT KAPITANA MOTOROWODNEGO UZYSKUJE OSOBA, KTÓRA:
  • Posiada patent motorowodnego sternika morskiego
  • Po uzyskaniu patentu motorowodnego sternika morskiego odbyła:
   • co najmniej sześć rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi,
   • w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości kadłuba powyżej 7,5 m,
   • oraz odbyła co najmniej jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi na jachcie o długości kadłuba powyżej 20 m
   • oraz jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej dwóch portów pływowych.

NADANIE patentu z uprawnień żeglarskich

 • W celu uzyskania patentu motorowodnego sternika morskiego/kapitana motorowodnego na podstawie patentu jachtowego sternika morskiego/kapitana jachtowego należy wygenerować wniosek a następnie wydrukować go, podpisać i odesłać do biura Związku wraz z następującymi załącznikami:
  • kserokopia patentu żeglarskiego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Polski Związek Żeglarski w Warszawie lub notariusza,
  • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm (fotografia nie może być wydrukowana ani zeskanowana)
  • dowód wpłaty na konto w wysokości 50 zł
   • Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty, w wysokości 25 zł. po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej/ studenckiej.
   • (opłaty należy dokonać po przez dotpay)

NADANIE patentu z uprawnień zawodowych

 • Procedura uzyskania patentu motorowodnego z uprawnień zawodowych uzyskanych w Marynarce Wojennej, Straży Granicznej, Marynarce Handlowej, służbie ratowniczej SAR, rybołówstwie morskim.
 • W celu uzyskania patentu motorowodnego (motorowodnego sternika morskiego, kapitana motorowodnego lub mechanika motorowodnego) na podstawie uprawnień zawodowych do kierowania okrętami lub statkami w żegludze morskiej uzyskanych w Marynarce Wojennej, Straży Granicznej, Marynarce Handlowej, służbie ratowniczej SAR lub w rybołówstwie morskim należy wygenerować wniosek a następnie wydrukować go, podpisać i odesłać do biura Związku w następującymi załącznikami:
  • kserokopia dyplomu zawodowego potwierdzona za zgodność z oryginałem przez organ wydający dokument,
  • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm (fotografia nie może być wydrukowana ani zeskanowana)
  • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań stażowych, o których mowa w rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z 2013r. poz. 460) & 9.1.2., & 10.1.:
   • opinie z odbytych rejsów wystawione przez kapitana jachtu (oryginały lub poświadczone kserokopie przez: notariusza, Okręgowe Związki Motorowodne i Narciarstwa Wodnego, Okręgowe Związki Żeglarskie) lub/i
   • karty rejsu potwierdzone przez armatora statku w przypadku rejsów prowadzonych samodzielnie, w sytuacji gdy rejs odbywa się na własnym jachcie należy dołączyć kserokopię dokumentu własności jednostki)W przypadku osób ubiegających się o patent mechanika motorowodnego staż pływania nie jest wymagany.
  • dowód wpłaty na konto w wysokości 50 zł.
   • Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty, w wysokości 25 zł. po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej.
   • (opłaty należy dokonać po przez dotpay)
   • instrukcja dokonywania płatności => link tutaj

PROCEDURA UZYSKANIA PATENTU po zdanym egzaminie

 • Aby uzyskać patent lub licencję po zdanym egzaminie należy wygenerować wniosek a następnie wydrukować go, podpisać i odesłać do biura Związku z następującymi załącznikami:
  • zdjęcie o wymiarach 3,5cm x 4,5cm (fotografia nie może być wydrukowana ani zeskanowana)
  • zaświadczenie o zdanym egzaminie
  • zgoda rodziców/opiekunów prawych w przypadku osoby małoletniej przy egzaminie na patent sternika motorowodnego link
  • staż pływania w przypadku morskiego sternika motorowodnego/mechanika motorowodnego
  • kserokopia patentu motorowodnego w przypadku egzaminu na licencję
  • dowód wpłaty za patent/licencję
  • dowód wpłaty za egzamin
   • Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty, w wysokości 25zł. po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej.
   • (opłaty można dokonać po przez dotpay lub na indywidualny numer konta który zostanie podany po wygenerowaniu wniosku).
   • instrukcja dokonywania płatności => link tutaj

DUPLIKAT patentu motorowodnego

 • Aby uzyskać duplikat patentu lub licencji należy wygenerować wniosek a następnie wydrukować go, podpisać i odesłać do biura Związku wraz z następującymi załącznikami:
  • oświadczenie o utracie patentu/licencji
  • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm (fotografia nie może być wydrukowana ani zeskanowana)
  • dowód wpłaty na konto w wysokości 50 zł
 • Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty, w wysokości 25 zł. po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej/ studenckiej.
 • (opłaty należy dokonać po przez dotpay)
 • Przy jednoczesnym ubieganiu się o duplikat patentu i licencji powyższą procedurę należy wykonać dwukrotnie.
UPRAWNIENIA MECHANIKA MOTOROWODNEGO

 • Pełnienie funkcji kierownika maszyn na jachtach motorowodnych

WYMAGANIA

 • Posiadanie patentu potwierdzającego kwalifikacje do uprawiania turystyki wodnej na jachtach motorowych;
 • Zaliczony staż w wymiarze co najmniej 400 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy co najmniej 147,2 kW, w tym co najmniej 100 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy większej niż 441 kW
 • Zdanie egzaminu na stopień mechanika motorowodnego

EGZAMIN na patent mechanika motorowodnego

 • Osoba przystępująca do egzaminu na patent motorowodny/licencję motorowodną zobowiązana jest zabrać ze sobą na egzamin n/w dokumenty:
  • dowód tożsamości np.: dowód osobisty, paszport legitymację szkolną,
  • dowód wpłaty za egzamin,
  • ważną legitymację szkolną/studencką, jeżeli osoba jest uprawniona do zniżki i dokonała 50 % opłaty za egzamin,
  • oryginał stażu pływania co najmniej 400 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy co najmniej 147,2 kW, w tym co najmniej 100 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy większej niż 441 kW, udokumentowanego na opiniach z resju bądź kartach rejsu,- patent co najmniej sternika motorowodnego.

OPŁATY

 • Opłata za przeprowadzenie egzaminu na:
  • patent sternika motorowodnego – wynosi 250 zł
  • patent motorowodnego sternika morskiego – wynosi 350 zł
  • patent mechanika motorowodnego – wynosi 250 zł
  • licencję do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych – wynosi 250 zł
  • licencję do holowania statków powietrznych – wynosi 250 zł
 • Opłata za czynności związane z wydaniem patentu albo licencji wynosi 50 zł.
 • Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają ww opłaty w wysokości 50% po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej.

NADANIE patentu z uprawnień zawodowych

 • Procedura uzyskania patentu motorowodnego z uprawnień zawodowych uzyskanych w Marynarce Wojennej, Straży Granicznej, Marynarce Handlowej, służbie ratowniczej SAR, rybołówstwie morskim.
 • W celu uzyskania patentu motorowodnego (motorowodnego sternika morskiego, kapitana motorowodnego lub mechanika motorowodnego) na podstawie uprawnień zawodowych do kierowania okrętami lub statkami w żegludze morskiej uzyskanych w Marynarce Wojennej, Straży Granicznej, Marynarce Handlowej, służbie ratowniczej SAR lub w rybołówstwie morskim należy wygenerować wniosek a następnie wydrukować go, podpisać i odesłać do biura Związku w następującymi załącznikami:
  • kserokopia dyplomu zawodowego potwierdzona za zgodność z oryginałem przez organ wydający dokument,
  • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm (fotografia nie może być wydrukowana ani zeskanowana)
  • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań stażowych, o których mowa w rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z 2013r. poz. 460) & 9.1.2., & 10.1.:
   • opinie z odbytych rejsów wystawione przez kapitana jachtu (oryginały lub poświadczone kserokopie przez: notariusza, Okręgowe Związki Motorowodne i Narciarstwa Wodnego, Okręgowe Związki Żeglarskie) lub/i
   • karty rejsu potwierdzone przez armatora statku w przypadku rejsów prowadzonych samodzielnie, w sytuacji gdy rejs odbywa się na własnym jachcie należy dołączyć kserokopię dokumentu własności jednostki)W przypadku osób ubiegających się o patent mechanika motorowodnego staż pływania nie jest wymagany.
  • dowód wpłaty na konto w wysokości 50 zł.
  • Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty, w wysokości 25 zł. po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej.
  • (opłaty należy dokonać po przez dotpay)

DUPLIKAT patentu motorowodnego

 • Aby uzyskać duplikat patentu lub licencji należy wygenerować wniosek a następnie wydrukować go, podpisać i odesłać do biura Związku wraz z następującymi załącznikami:
  • oświadczenie o utracie patentu/licencji
  • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm (fotografia nie może być wydrukowana ani zeskanowana)
  • dowód wpłaty na konto w wysokości 50 zł
 • Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty, w wysokości 25 zł. po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej/ studenckiej.
 • (opłaty należy dokonać po przez dotpay)
 • Przy jednoczesnym ubieganiu się o duplikat patentu i licencji powyższą procedurę należy wykonać dwukrotnie.

 

LICENCJA NA HOLOWANIE NARCIARZA LUB INNYCH OBIEKTÓW PŁYWAJĄCYCH

UPRAWNIENIA

 • Licencja na holowanie narciarza lub innych obiektów pływających uprawnia do
  • turystyki wodnej na jachtach motorowodnych przy holowaniu narciarza wodnego
  • turystyki wodnej na jachtach motorowodnych przy holowaniu innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych.

WYMAGANIA

 • Ukończony 18 rok życia
 • Posiadanie patentu co najmniej sternika motorowodnego,
 • Zdanie egzaminu na licencję na holowanie narciarza lub innych obiektów pływających

LICENCJA NA HOLOWANIE STATKÓW POWIETRZNYCH

UPRAWNIENIA

 • Licencja na holowanie statków powietrznych uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowodnych przy holowaniu statków powietrznych.

WYMAGANIA

 • Ukończony 18 rok życia
 • Posiadanie patentu co najmniej sternika motorowodnego,
 • Zdanie egzaminu na licencję na holowanie statków powietrznych

EGZAMIN na licencję do holowania narciarza wodnego/ licencję do holowania statków powietrznych

 • Osoba przystępująca do egzaminu na patent motorowodny/licencję motorowodną zobowiązana jest zabrać ze sobą na egzamin n/w dokumenty:
  • dowód tożsamości np.: dowód osobisty, paszport legitymację szkolną,
  • dowód wpłaty za egzamin,
  • ważną legitymację szkolną/studencką, jeżeli osoba jest uprawniona do zniżki i dokonała 50 % opłaty za egzamin,
  • oryginał stażu pływania co najmniej 400 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy co najmniej 147,2 kW, w tym co najmniej 100 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy większej niż 441 kW, udokumentowanego na opiniach z resju bądź kartach rejsu,
  • patent co najmniej sternika motorowodnego.

OPŁATY

 • Opłata za przeprowadzenie egzaminu na:
  • patent sternika motorowodnego – wynosi 250 zł
  • patent motorowodnego sternika morskiego – wynosi 350 zł
  • patent mechanika motorowodnego – wynosi 250 zł
  • licencję do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych – wynosi 250 zł
  • licencję do holowania statków powietrznych – wynosi 250 zł
 • Opłata za czynności związane z wydaniem patentu albo licencji wynosi 50 zł.
 • Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają ww opłaty w wysokości 50% po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej.

DUPLIKAT patentu motorowodnego

 • Aby uzyskać duplikat patentu lub licencji należy wygenerować wniosek a następnie wydrukować go, podpisać i odesłać do biura Związku wraz z następującymi załącznikami:
  • oświadczenie o utracie patentu/licencji
  • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm (fotografia nie może być wydrukowana ani zeskanowana)
  • dowód wpłaty na konto w wysokości 50 zł
 • Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty, w wysokości 25 zł. po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej/ studenckiej.
 • (opłaty należy dokonać po przez dotpay)
 • instrukcja dokonywania płatności => link tutaj
 • Przy jednoczesnym ubieganiu się o duplikat patentu i licencji powyższą procedurę należy wykonać dwukrotnie.

Talar Jachting

Od lat zajmujemy się organizowaniem i prowadzeniem rejsów i kursów żeglarskich po morzach - na przeróżnych akwenach świata. Pomagamy w organizacji czasu wolnego pod żaglami, przeprowadzamy jachty, szkolimy na stopnie żeglarskie i motorowodne. Uczymy manewrować, nawigować, pośredniczymy w czarterowaniu jachtów, doradzamy...

Kontakt

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

info@talar-jachting.pl

gosia@talar-jachting.pl

+48 606 715 125