Przepisy szkoleniowe PZŻ

UPRAWNIENIA

 • OSOBA POSIADAJĄCA PATENT ŻEGLARZA JACHTOWEGO UPRAWNIONA JEST DO :
  • Prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych
  • Prowadzenia jachtów żaglowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE

 • PATENT ŻEGLARZA JACHTOWEGO UZYSKUJE OSOBA, KTÓRA:
  • Ukończyła 14. rok życia
  • Zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności na patent żeglarza jachtowego

PROCEDURA UZYSKANIA PATENTU

 • ABY OTRZYMAĆ PATENT ŻEGLARZA JACHTOWEGO PO ZDANYM EGZAMINIE, NALEŻY PRZYSŁAĆ BĄDŹ DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE DO BIURA POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
  • wygenerowany wniosek ze strony PZŻ (link tutaj)
  • zaświadczenie o zdaniu egzaminu potwierdzającego wiedzę i umiejętności z zakresu żeglarstwa – (wystawione przez KE) – oryginał
  • pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie turystyki wodnej – (w przypadku osoby małoletniej)
  • zdjęcie  o wymiarach 3,5 x 4,5 cm – (naklejone na wniosek)
  • dowód opłaty w wysokości 50 zł
  • kserokopia dokumentu upoważniającego do 50% zniżki – w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat. – (po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej / studenckiej opłata wynosi 25 zł.)
  • w przypadku zmiany nazwiska – prosimy o dołączenie ksera dowodu osobistego bądź aktu małżeństwa
 • Opłaty można dokonać po przez dotpay lub na indywidualny numer konta który zostanie podany po wygenerowaniu wniosku.
 • płatność za patenty => pomocna instrukcja => kliknij tutaj
CENNIK PZŻ
 • PODSTAWA PRAWNA: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI Z DNIA 9 KWIETNIA 2013 ROKU W SPRAWIE UPRAWIANIA TURYSTYKI WODNEJ (DZ. U Z DNIA 16 KWIETNIA 2013 R.,POZ. 460 § 22):
patent żeglarski
opłata za egzamin opłata za wydanie patentu
żeglarz jachtowy 250 zł normalna
125 zł ulgowa*
50 zł normalna
25 zł ulgowa*
jachtowy sternik morski 350 zł normalna
175 zł ulgowa*
50 zł normalna
25 zł ulgowa*
kapitan jachtowy brak egzaminu  50 zł normalna
25 zł ulgowa*

* dotyczy uczniów i studentów w wieku do 26 lat (za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej bądź studenckiej)

UPRAWNIENIA

 • OSOBA POSIADAJĄCA JACHTOWEGO STERNIKA MORSKIEGO UPRAWNIONA JEST DO :
  • Prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych
  • Prowadzenia jachtów żaglowych o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE

 • PATENT JACHTOWEGO STERNIKA MORSKIEGO UZYSKUJE OSOBA, KTÓRA:
  • Ukończyła 18. rok życia
  • Odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi
  • Zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności na patent jachtowego sternika morskiego

PROCEDURA UZYSKANIA PATENTU PO EGZAMINIE

 • ABY OTRZYMAĆ JACHTOWEGO STERNIKA MORSKIEGO PO ZDANYM EGZAMINIE, NALEŻY PRZYSŁAĆ BĄDŹ DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE DO BIURA POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
  • wygenerowany wniosek ze strony PZŻ (link tutaj)
  • zaświadczenie o zdaniu egzaminu potwierdzającego wiedzę i umiejętności z zakresu żeglarstwa – (wystawione przez KE) – oryginał
  • zdjęcie  o wymiarach 3,5 x 4,5 cm – (naklejone na wniosek)
  • dowód opłaty w wysokości 50 zł
  • kserokopia dokumentu upoważniającego do 50% zniżki – w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat. – (po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej/ studenckiej opłata wynosi 25 zł.)
 • Opłaty można dokonać po przez dotpay lub na indywidualny numer konta który zostanie podany po wygenerowaniu wniosku.
 • płatność za patenty => pomocna instrukcja => kliknij tutaj

WYMIANA ZE STERNIKA JACHTOWEGO

 • ABY WYMIENIĆ PATENT STERNIKA JACHTOWEGO NA JACHTOWEGO STERNIKA MORSKIEGO, NALEŻY PRZESŁAĆ DO POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
  • wygenerowany wniosek ze strony PZŻ (link tutaj)
  • oryginał patentu bądź kserokopię – lub zaświadczenie z Okręgowego Związku Żeglarskiego potwierdzające wydanie patentu (tylko w przypadku posiadania „starego patentu”, tj. wydanego przed 2006 rokiem przez właściwy OZŻ)
  • Osoby, które miały wydany patent po 2006 roku przez Polski Związek Żeglarski – nie składają zaświadczenia
  • W przypadku braku oryginału patentu – OŚWIADCZENIE O UTRACIE PATENTU
  • zdjęcie  o wymiarach 3,5 x 4,5 cm – (naklejone na wniosek)
  • opłata w wysokości 50 zł
  • kserokopia dokumentu upoważniającego do 50% zniżki – w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat. – (po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej/ studenckiej opłata wynosi 25 zł.)
 • Opłaty można dokonać po przez dotpay lub na indywidualny numer konta który zostanie podany po wygenerowaniu wniosku.
 • UWAGA! Przyjmowane  są tylko wnioski wygenerowane elektronicznie ze strony internetowej PZŻ!
CENNIK PZŻ
 • PODSTAWA PRAWNA: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI Z DNIA 9 KWIETNIA 2013 ROKU W SPRAWIE UPRAWIANIA TURYSTYKI WODNEJ (DZ. U Z DNIA 16 KWIETNIA 2013 R.,POZ. 460 § 22):
patent żeglarski
opłata za egzamin opłata za wydanie patentu
żeglarz jachtowy 250 zł normalna
125 zł ulgowa*
50 zł normalna
25 zł ulgowa*
jachtowy sternik morski 350 zł normalna
175 zł ulgowa*
50 zł normalna
25 zł ulgowa*
kapitan jachtowy brak egzaminu  50 zł normalna
25 zł ulgowa*

* dotyczy uczniów i studentów w wieku do 26 lat (za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej bądź studenckiej)

UPRAWNIENIA

 • OSOBA POSIADAJĄCA PATENT KAPITANA JACHTOWEGO UPRAWNIONA JEST DO :
  • Prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych i  morskich

WYMAGANIA STAŻOWE

 • PATENT KAPITANA JACHTOWEGO UZYSKUJE OSOBA, KTÓRA: 
  • Posiada patent jachtowego sternika morskiego
  • Po uzyskaniu patentu jachtowego sternika morskiego odbyła:
   • co najmniej sześć rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi,
   • w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości kadłuba powyżej 7,5 m,
   • oraz odbyła co najmniej jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi na jachcie o długości kadłuba powyżej 20 m
   • oraz jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej dwóch portów pływowych.

PROCEDURA UZYSKANIA PATENTU

 • ABY OTRZYMAĆ PATENT KAPITANA JACHTOWEGO, NALEŻY PRZYSŁAĆ BĄDŹ DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE DO BIURA POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
  • wygenerowany wniosek ze strony PZŻ (link tutaj)
  • kserokopię patentu jachtowego sternika morskiego
  • zdjęcie  o wymiarach 3,5 x 4,5 cm – (naklejone na wniosek)
  • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań stażowych, o których mowa w rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z 2013r. poz. 460) & 7.1.:
   • opinie z odbytych rejsów wystawione przez kapitana jachtu (oryginały lub poświadczone kserokopie przez notariusza) lub/i
   • karty rejsu potwierdzone przez armatora statku w przypadku rejsów prowadzonych samodzielnie
   • w sytuacji gdy rejs odbywa się na własnym jachcie należy dołączyć kserokopię dokumentu własności jednostki)
  • dowód opłaty w wysokości 50 zł
  • kserokopia dokumentu upoważniającego do 50% zniżki – w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat. – (po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej / studenckiej opłata wynosi 25 zł.)
  • w przypadku zmiany nazwiska – prosimy o dołączenie ksera dowodu osobistego bądź aktu małżeństwa
 • Opłaty można dokonać po przez dotpay lub na indywidualny numer konta który zostanie podany po wygenerowaniu wniosku.
 • płatność za patenty => pomocna instrukcja => kliknij tutaj
CENNIK PZŻ
 • PODSTAWA PRAWNA: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI Z DNIA 9 KWIETNIA 2013 ROKU W SPRAWIE UPRAWIANIA TURYSTYKI WODNEJ (DZ. U Z DNIA 16 KWIETNIA 2013 R.,POZ. 460 § 22):
patent żeglarski
opłata za egzamin opłata za wydanie patentu
żeglarz jachtowy 250 zł normalna
125 zł ulgowa*
50 zł normalna
25 zł ulgowa*
jachtowy sternik morski 350 zł normalna
175 zł ulgowa*
50 zł normalna
25 zł ulgowa*
kapitan jachtowy brak egzaminu  50 zł normalna
25 zł ulgowa*

* dotyczy uczniów i studentów w wieku do 26 lat (za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej bądź studenckiej)

PROCEDURA UZYSKANIA CERTYFIKATU

 • Od kandydata na stopień STERNIKA LODOWEGO PZŻ wymagane jest:
  • ukończone 12 lat (legitymacja szkolna lub inny dowód tożsamości)
  • zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia – orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa lodowego,
  • w przypadku osoby niepełnoletniej – pisemna zgoda rodziców/opiekunów na uprawianie żeglarstwa lodowego,
  • ukończenie szkolenia na stopień sternika lodowego PZŻ,
  • podejście do egzaminu na stopień sternika lodowego PZŻ,
  • zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu na stopień sternika lodowego PZŻ przed Komisją Egzaminacyjną PZŻ.
 • Szkolenie na w.w stopień prowadzone jest wg Systemu Szkolenia Lodowego PZŻ,  zatwierdzonego przez Zarząd PZŻ w dniu 10 grudnia 2007 r., prowadzonego przez Instruktora Żeglarstwa Lodowego PZŻ. Pozytywne zakończenie szkolenia potwierdza odpowiednie zaświadczenie, wydane przez KWŻ-ta (kierownika wyszkolenia żeglarskiego).
 • Egzamin na stopień sternika lodowego PZŻ organizowany i przeprowadzany jest przez PZŻ (Komisja Egzaminacyjna powoływana jest przez właściwe władze OZŻ).
 • Po zatwierdzeniu wyników egzaminu przez Prezydium PZŻ, druk patentu wydawany jest przez biuro PZŻ i wysyłany na adres posiadacza stopnia sternika lodowego PZŻ

POWIĄZANE DOKUMENTY

Talar Jachting

Od lat zajmujemy się organizowaniem i prowadzeniem rejsów i kursów żeglarskich po morzach - na przeróżnych akwenach świata. Pomagamy w organizacji czasu wolnego pod żaglami, przeprowadzamy jachty, szkolimy na stopnie żeglarskie i motorowodne. Uczymy manewrować, nawigować, pośredniczymy w czarterowaniu jachtów, doradzamy...

Kontakt

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

info@talar-jachting.pl

gosia@talar-jachting.pl

+48 606 715 125