Uprawnienia i wymagania na stopnie instruktorskie

A. Młodszy Instruktor Żeglarstwa PZŻ

Uprawnia do:
prowadzenia zajęć praktycznych i teoretycznych w ramach szkolenia na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie, pod nadzorem KWŻ
pełnienia funkcji Członka KE na stopnie żeglarskie w zależności od posiadanego stopnia oraz Sekretarza KE na dowolny stopień.
Wymagania:
ukończenie 18 lat (najpóźniej w dniu egzaminu),
posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,
posiadanie stopnia żeglarza jachtowego od minimum 3 lat lub wyższy stopień żeglarski,
zdany z wynikiem pozytywnym sprawdzian dopuszczający do szkolenia => druk
posiadanie umiejętności pływania, potwierdzone odpowiednim dokumentem albo oświadczeniem własnym
ukończenie szkolenia na stopień MIŻ PZŻ
Kurs szkoleniowy musi zostać przeprowadzony wg programu szkolenia PZŻ na stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ. Szkolenie musi uzyskać akceptację Komisji Szkolenia PZŻ, a co za tym idzie musi być prowadzone przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami instruktorskimi PZŻ, na odpowiednim sprzęcie i zabezpieczonym ratowniczo akwenie.
Ukończenie szkolenia (zaliczenie wszystkich sprawdzianów cząstkowych) potwierdza Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego (KWŻ) kursu na odpowiednim druku
Osoby posiadające tytuł trenera żeglarstwa I lub II klasy oraz minimum stopień żeglarza jachtowego, mogą być dopuszczone do egzaminu na stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ bez obowiązku odbycia szkolenia
wypełnienie i złożenie karty egzaminacyjnej,
przedstawienie (do wglądu) oryginałów wymaganych dokumentów:
dokument tożsamości,
dokument potwierdzający przynależność klubową (tylko dla członów klubów żeglarskich zrzeszonych w PZŻ),
dokument potwierdzający min. wykształcenie średnie,
patent żeglarski,
wniesienie opłaty za egzamin
zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego
Egzamin jest organizowany i przeprowadzany przez PZŻ.
Egzamin końcowy składa się z:
metodyki nauczania manewrowania jachtem żaglowym (sprawdzian praktyczny)
zagadnień teoretycznych realizowanych w trakcie kursu.
Program szkolenia MIŻ PZŻ = > pobierz plik pdf

B. Instruktor Żeglarstwa PZŻ

Uprawnia do:
organizowania i prowadzenia szkoleń praktycznych i teoretyczych na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie
pełnienia funkcji KWŻ lub instruktora na kursach na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie
potwierdzania odbycia szkolenia na stopień żeglarski oraz wystawiania opinii osobom prowadzącym szkolenie żeglarskie
pełnienia funkcji Przewodniczącego, Członka lub Sekretarza KE na stopnie żeglarskie w zależności od posiadanego stopnia żeglarskiego
pełnienia funkcji KWŻ lub instruktora na kursach na stopień MIŻ PZŻ i funkcji instruktora na kursach na stopień IŻ PZŻ
pełnienia funkcji Członka lub Sekretarza KE na stopnie MIŻ PZŻ i IŻ PZŻ, oraz pełnienia funkcji Przewodniczącego KE na stopień MIŻ PZŻ
Wymagania:
posiadanie stopnia Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ,
posiadanie stopnia co najmniej sternika jachtowego
posiadanie stopnia co najmniej sternika motorowodnego
posiadanie udokumentowanego stażu instruktorskiego, w postaci co najmniej trzech pozytywnych opinii z pracy w charakterze kadry w szkoleniu na stopnie żeglarskie (w tym co najmniej jeden na kursie trwającym minimum 12 kolejnych dni), wystawione przez KWŻ, w łącznym wymiarze minimum 30 dni szkoleniowych; do stażu zalicza się opinie ze szkoleń zgłoszonych do OZŻ (zgodnie z obowiązującymi w danych latach przepisami)
ukończenie szkolenia na stopień IŻ PZŻ
Kurs szkoleniowy musi zostać przeprowadzony wg programu szkolenia PZŻ na stopień Instruktora Żeglarstwa PZŻ.
Szkolenie musi uzyskać akceptację Komisji Szkolenia PZŻ, a co za tym idzie musi być prowadzone przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami instruktorskimi PZŻ, na odpowiednim sprzęcie i zabezpieczonym ratowniczo akwenie.
Ukończenie szkolenia (zaliczenie wszystkich sprawdzianów cząstkowych) potwierdza Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego (KWŻ) kursu na odpowiednim druku
wypełnienie i złożenie karty egzaminacyjnej,
przedstawienie (do wglądu) oryginałów wymaganych dokumentów:
dokument tożsamości,
dokument potwierdzający przynależność klubową (tylko dla członów klubów żeglarskich zrzeszonych w PZŻ),
dokument potwierdzający min. wykształcenie średnie,
patent żeglarski
patent motorowodny
patent MIŻ PZŻ
opinie z prowadzonych szkoleń na stopnie żeglarskie => druk
wniesienie opłaty za egzamin
zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego
Egzamin jest organizowany i przeprowadzany przez PZŻ.
Egzamin końcowy składa się z:
metodyki nauczania manewrowania jachtem żaglowym (sprawdzian praktyczny)
zagadnień teoretycznych realizowanych w trakcie kursu.
Program szkolenia IŻ PZŻ = > pobierz plik pdf

C. Instruktor Żeglarstwa Deskowego PZŻ

Uprawnia do:
organizowania i prowadzenia szkoleń w zakresie żeglarstwa deskowego
pełnienia funkcji Przewodniczącego, Członka lub Sekretarza KE na stopień Instruktora Żeglarstwa Deskowego PZŻ.
Wymagania:
ukończenie 18 lat (najpóźniej w dniu egzaminu)
posiadanie co najmniej średniego wykształcenia
zdanie sprawdzianu kwalifikacyjnego z umiejętności prowadzenia deski z żaglem
posiadanie stanu zdrowia, poświadczonego zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa deskowego
posiadanie udokumentowanego stażu, odbytego w pełnym cyklu szkoleniowym prowadzonym przez Instruktora Żeglarstwa Deskowego PZŻ – minimum 7 dni
posiadanie umiejętności pływania, potwierdzone odpowiednim dokumentem, albo oświadczeniem własnym.
ukończenie szkolenia – poświadczone przez KWŻ tego kursu
Kurs szkoleniowy musi zostać przeprowadzony wg programu szkolenia PZŻ na stopień Instruktora Żeglarstwa PZŻ.
Szkolenie musi uzyskać akceptację Komisji Szkolenia PZŻ, a co za tym idzie musi być prowadzone przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami instruktorskimi PZŻ, na odpowiednim sprzęcie i zabezpieczonym ratowniczo akwenie.
Ukończenie szkolenia (zaliczenie wszystkich sprawdzianów cząstkowych) potwierdza Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego (KWŻ) kursu na odpowiednim druku
wypełnienie i złożenie karty egzaminacyjnej,
przedstawienie (do wglądu) oryginałów wymaganych dokumentów:
dokument tożsamości,
dokument potwierdzający przynależność klubową (tylko dla członów klubów żeglarskich zrzeszonych w PZŻ),
dokument potwierdzający min. wykształcenie średnie,
zaświadczenie lekarskie => druk
opinie z prowadzonych szkoleń na kursach windsurfingowych
wniesienie opłaty za egzamin
Program szkolenia ID PZŻ = > pobierz plik pdf

D. Instruktor Żeglarstwa Lodowego PZŻ

Uprawnia do:
organizowania i prowadzenia szkoleń w zakresiew zakresie żeglarstwa lodowego
pełnienia funkcji Przewodniczącego, Członka lub Sekretarza KE na stopień sternika lodowego i Instruktora Żeglarstwa Lodowego PZŻ.
Wymagania:
ukończenie 18 lat (najpóźniej w dniu egzaminu)
posiadanie co najmniej średniego wykształcenia
posiadanie stopnia sternika lodowego
zdanie sprawdzianu kwalifikacyjnego z umiejętności prowadzenia ślizgu lodowego z żaglem
posiadanie udokumentowanego stażu odbytego w pełnym cyklu szkoleniowym, prowadzonym przez Instruktora Żeglarstwa Lodowego PZŻ – minimum 7 dni
posiadanie umiejętności pływania potwierdzonej odpowiednim dokumentem, albo oświadczeniem własnym.
ukończenie szkolenia – poświadczone przez KWŻ tego kursu
Kurs szkoleniowy musi zostać przeprowadzony wg programu szkolenia PZŻ na stopień Instruktora Żeglarstwa PZŻ.
Szkolenie musi uzyskać akceptację Komisji Szkolenia PZŻ, a co za tym idzie musi być prowadzone przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami instruktorskimi PZŻ, na odpowiednim sprzęcie i zabezpieczonym ratowniczo akwenie.
Ukończenie szkolenia (zaliczenie wszystkich sprawdzianów cząstkowych) potwierdza Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego (KWŻ) kursu na odpowiednim druku
wypełnienie i złożenie karty egzaminacyjnej,
przedstawienie (do wglądu) oryginałów wymaganych dokumentów:
dokument tożsamości
patent sternika lodowego
dokument potwierdzający przynależność klubową (tylko dla członów klubów żeglarskich zrzeszonych w PZŻ),
dokument potwierdzający min. wykształcenie średnie
opinie z prowadzonych szkoleń na lodowych
wniesienie opłaty za egzamin
Program szkolenia IL PZŻ = > pobierz plik pdf

E. Instruktor Wykładowca PZŻ

Uprawnienia:
posiada uprawnienia Instruktora Żeglarstwa PZŻ oraz dodatkowo może pełnić funkcję
KWŻ na kursie na stopień Instruktora Żeglarstwa PZŻ
Przewodniczącego KE na stopień Instruktora Żeglarstwa PZ
Wymagania:
warunki nadania tytułu Instruktora Wykładowcy PZŻ
posiadanie stopnia Instruktora Żeglarstwa PZŻ
posiadanie stopnia żeglarskiego wyższego niż stopień sternika jachtowego
posiadanie stażu co najmniej pięciokrotnego uczestnictwa jako kadra w kursach instruktorskich oraz co najmniej trzykrotnego udziału w egzaminach na stopnie instruktorskie
posiadanie stażu co najmniej trzykrotnego pełnienia funkcji KWŻ w szkoleniu żeglarskim, w tym co najmniej jeden raz na kursie na MIŻ PZŻ
posiadnie opinii z działalności szkoleniowej z Okręgowego Związku Żeglarskiego lub Komisji Szkolenia PZŻ
dokumenty do Komisji Szkolenia PZŻ
wypełnienie i złożenie wniosku o nadanie tytułu IW PZŻ
złożenie wymaganych dokumentów
patent żeglarski (kopia)
patent IŻ PZŻ (kopia)
opis przebiegu działalności instruktorskiej
opinia z działalności szkoleniowej z OZŻ lub Komisji Szkolenia PZŻ
1 zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
wniesienie opłaty za wydanie legitymacji (cennik)

F. Więcej informacji na temat stopni żeglarskich i instruktorskich => patrz strona Komisji Szkolenia Poslkiego Związku Żeglarskiego

Talar Jachting

Od lat zajmujemy się organizowaniem i prowadzeniem rejsów i kursów żeglarskich po morzach - na przeróżnych akwenach świata. Pomagamy w organizacji czasu wolnego pod żaglami, przeprowadzamy jachty, szkolimy na stopnie żeglarskie i motorowodne. Uczymy manewrować, nawigować, pośredniczymy w czarterowaniu jachtów, doradzamy...

Kontakt

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

info@talar-jachting.pl

gosia@talar-jachting.pl

+48 606 715 125